Купи Nikon D850 body и спечели парите си обратно 

 

22.10.2017г. - 31.04.2017г.

 

 

Условия за провеждане на игра „Купи D850 и спечели парите си обратно“


1. ПРЕДМЕТ

Провеждането и участието в играта се извършва в съответствие с правилата, установени по-долу. Настоящите условия определят механизма на играта и начина на участие в нея. Условията са достъпни за всички лица на интернет страницата www.nikon.bg и с извършването на което и да е от действията за участие в играта описани по-долу, всеки участник потвърждава и декларира, че се е запознал с тях, разбрал ги е и ги приема безусловно.


2. ОРГАНИЗАТОР

Играта се организира от:
Профайлд ООД
ЕИК BG121759973
гр. София, бул. България 49А
Организаторът определя регламента, продължителността и наградите на настоящата игра, която провежда. Тези негови права са обединени в настоящите условия. Условията са задължителни за всички участници и могат да бъдат променяни само и единствено от Организатора. Всеки участник се запознава с условията и се съгласява с тях, ПРЕДИ да вземе решение да участва.

 

3. ОБХВАТ НА ИГРАТА

В играта участват само продукти, закупени от обекти, които са част от дилърската мрежа на Профайлд ООД и имат сключено споразумение за селективна дистрибуция, обхващащо участващия модел. Това, че продукта е закупен от такъв обект е отбелязано с печат „2 години гаранция ПРОФАЙЛД ООД“ върху гаранционната карта на закупения продукт.

 

4. ПЕРИОД НА ИГРАТА

Периодът, през който ще се провежда играта е: 22.10.2017г. - 31.04.2018г. Всяка покупка на продукт/и, извършена преди или след периода на провеждане на играта, не дава право за участие в играта. Датата на покупката се удостоверява с фактурата или касов бон.

 

5. УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Участник в играта може да бъде само физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години, което е дееспособно. Служители на Профайлд ООД, свързаните с Профайлд ООД лица и членовете на техните семейства нямат право да вземат участие в играта.

Участието в играта се извършва чрез закупуване на продукта, описан в т. 6 от настоящите условия и изпращане на имейл на events@profiled.net, съдържащ снимка/сканирано копие на касовия бон и попълнената гаранционна карта на закупения продукт. Заявяването на желание за участие в играта се извършва и потвърждава с изпращането на имейла, който трябва да съдържа снимка на попълнена гаранционната карта със серийния номер на продукта, снимка на касовият бон за покупката, трите имена и телефон за контакт, датата на закупуване и името на дилъра, от който е направена покупката.

Право на участие в играта имат само участници, закупили продукт, върху чиято гаранционна карта има печат „2 години гаранция ПРОФАЙЛД ООД“, и е закупен от обект, който е част от дилърската мрежа на Профайлд ООД. Ако един участник закупи повече от един продукт, той може да участва в играта за всеки закупен продукт от отделно.

Веднъж приемайки условията на играта, участникът не може да претендира за тяхната промяна. Ако те се разминават с неговите виждания или настройки за участие, той може да се откаже във всеки един момент, като така губи и правото си на участие.

Организаторът не проверява и не носи отговорност за истинността на попълнените от участниците данни. Участникът носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез попълване на изискуемите данни в гаранционната карта на закупения продукт. Участници, които не са посочили нужните данни в цялост, не участват в разпределението на наградите.

 

6. ПРОДУКТ, УЧАСТВАЩ В ИГРАТА

Фотоапарат Nikon D850 body

 

7. НАГРАДИ

Наградата, която ще получи спечелилият участник в играта е сума равна на сумата, която участникът е заплатил за закупения от него продукт, описан в т. 6, но не повече от 15 минимални работни заплати за страната.

 

8. МЕХАНИЗЪМ

Всеки клиент, закупил продукта, описан в т. 6 по време на периода на провеждане на играта, може да участва в играта за спечелването на наградата. За целта е необходимо клиента да изпрати снимка или сканирано копие на касовият бон и попълнената с три имена, дата на покупка и име на дилър гаранционна карта на закупения продукт, както и телефон за контакт, на имейл events@profiled.net, не по късно от 31.04.2018. С попълване на изисканите данни, участника в играта декларира изричното си съгласие, в случай че е обявен за печеливш, да бъде публикувано името му в интернет страницата www.nikon.bg и на Facebook страницата https://www.facebook.com/nikonbulgaria/. С попълването на трите имена и телефон за връзка, участниците дават съгласието си личните им данни да бъдат събирани и обработвани от Организатора за целите на играта, а в случай, че бъдат обявени за печеливши, Организаторът да публикува техните имена по избран от организатора начин. Участието в играта предполага категоричното съгласие на участващите, предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни от Организатора. Предоставените лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на конкретната проява и обявяване на печелившия. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели. Организаторът поема задължение личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица. Организаторът не носи отговорност, в случай че участник е предоставил невалидни, непълни или неточни данни за контакт.

 

9. ИЗБОР НА ПЕЧЕЛИВШ УЧАСТНИК

Името на печелившия ще бъде изтеглено на 08.05.2018г. в офиса на Профайлд ООД, намиращ се на адрес гр. София, бул. България 49А, етаж 4, офис 29, на случаен принцип от всички участващи в играта и в присъствието на комисия от трима члена, която ще удостовери резултатите от тегленото и ще състави протокол за тях. За наградата ще се изтегли един печеливш и две резерви. Служител на Профайлд, член на комисията, уведомява печелившия по телефон и го поканва за получаване на наградата. В случай, че изтегленият печеливш е предоставил неточни и непълни данни, и/или не отговаря на обажданията на организатора на подадения за връзка телефонен номер в рамките на 48 часа, наградата ще бъде дадена на изтеглената първа резерва. Ако и изтегленият за първа резерва участник е предоставил неточни и непълни данни, и/или не отговаря на обажданията на организатора на подадения за връзка номер в рамките на 48 часа, наградата ще бъде дадена на изтеглената втора резерва. Ако и втората резерва не отговаря на обажданията в рамките на 48 часа, или е прдоставил неточни и непълни данни, наградата не се предоставя и остава в полза на организатора на играта. В случай, че наградата не бъде потърсена в 30 дневен срок от обявяването и уведомяването на печелившия, тя остава в полза на организатора на играта. Имената на печелившия участник ще бъдат качени на интернет страницата на организатора www.nikon.bg в тридневен срок от определянето на печелившия.

 

10. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

Печелившият участник ще получи наградата си по банкова сметка след подписване на необходимите документи.


11. ДРУГИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИГРАТА

Предоставяне (прехвърляне) на правото на получаване на наградата на трети лица не е разрешено. Организаторът ще изиска от участниците, да потвърдят своята самоличност, чрез предоставяне на съответните документи. При отказ от страна на някои от тези лица да потвърдят самоличността си, печелившият губи правото си върху наградата, а наградата се присъжда на участник – първа резерва.
В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които организаторът не може да повлияе, организаторът има право да прекрати Играта.
Организаторът на играта си запазва правото да внася промени в настоящите условия през периода на играта. Промени на правила на настоящата игра могат да бъдат извършени само от Организатора публично в интернет страницата www.nikon.bg. В този случай промените и измененията влизат в сила от момента на тяхното оповестяване на интернет страницата - www.nikon.bg. При нарушаване на настоящите правила Профайлд ООД си запазва правото да изключи от участие съответните лица веднага и/или със задна дата. В такива случаи е възможно, вече придобити печалби да се отменят и изискат обратно.
Оспорването на резултатите от Играта, валидността и верността на протокола за изтегляне на печелившия, от страна на участник се извършва по съответния законов ред.

Настоящите общи условия и правила влизат в сила на 22.10.2017г.