Правила на промоцията “Panasonic Lumix 5 години гаранция“

 

 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящите официални правила(наричани по-долу ”Правилата”) определят общите условия за провеждане на промоционална кампания под надслов “Panasonic Lumix 5 години гаранция” (наричана по-долу “Промоцията”).

 

1.2. Организатор на промоцията е Panasonic Marketing Europe GmbH, дружество със седалище и адрес на управление ул. „Хагенауер“ 43, 65203 Висбаден, Федерална Република Германия, фирмен номер: HRB 13178, извършващо дейност чрез Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, клон със седалище и адрес на управление гр. Прага 8, ул. „Крижикова“ 34, пощенски код 186 00, фирмен идентификационен No.: 246 55 121, регистриран в Търговския регистър, воден от Пражки Градски съд, част A, приложение 71469 (наричано по-долу “Организатор”).

 

1.3. Координатор на промоцията, упълномощен и отговорен за извършването на дейности, изисквани от Организатора в полза на и от името на Организатора е Marketing House Sp. z o.o. дружество със седалище и адрес на управление ул. „Маринарска 11, 02-674 Варшава, Полша, вписано в Националния съдебен регистър, воден от Варшавски окръжен съд, XIII Търговско отделение на Националния съдебен регистър, под KRS номер 0000042677, (данъчен идентификационен номер) NIP PL 951 187 71 57, REGON 013232418, (наричано по-долу “Координатор”).

 

1.4. Промоцията се провежда на територията на България (наричана по-долу „Територия”).

 

1.5. Промоцията се провежда по отношение на следните модели фотоапарати PANASONIC:

 

DC-FZ82EP-K
DC-FZ81EP-K
DC-GX800KEGD
DC-GX800KEGK
DC-GX800KEGS
DC-GX800KEGT

DMC-G80EG-K
DMC-G80HEG-K
DMC-G80MEG-K
DMC-G80WEG-K

DMC-GX80CEGK
DMC-GX80CEGS
DMC-GX80EG-K
DMC-GX80EG-S
DMC-GX80EG-T
DMC-GX80HEGK
DMC-GX80HEGS
DMC-GX80KEGK
DMC-GX80KEGS
DMC-GX80KEGT
DMC-GX80NEGK
DMC-GX80WEGK
DMC-GX80WEGS

(наричани за краткост “Продукти”).

1.6. Промоцията се провежда в периода от 01 март 2018 до 15 април 2018 (включително) (наричан по-долу “Период на Промоцията”). Правилата за участие в Промоцията са описани в настоящите Правила.

 

1.7. Участието в Промоцията е обвързано със закупуването на Продукт/и в рамките на Периода на Промоцията.

 

1.8. Продуктите, включени в Промоцията са само и единствено нови, оригинални стоки, закупени в търговски обект или през Интернет сайт на оторизирани от Организатора търговци осъществяващи дейност в рамките на Територията. В частност, Промоцията не е приложима в случай, че закупената стока не е пусната на пазара на Територията или е била закупена извън границите на Територията (например, през Интернет) или е била продадена от физическо лице, което не извършва търговска дейност (например чрез онлайн търг).

 

 

2. УЧАСТНИЦИ В ПРОМОЦИЯТА

 

2.1 В Промоцията може да участват физически лица – потребители съгласно определението за потребител установено от законодателството в съответната държава, където е установен Участник в Промоцията.

 

3. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

 

3.1. За участие в Промоцията всяко лице, отговарящо на горното условие е необходимо да изпълни следните условия:

 

a) в рамките на Периода на Промоцията, да закупи в търговски обект или онлайн магазин на оторизиран търговец извършващ дейност на Територията поне един Продукт (не втора употреба) и да запази оригиналния документ, удостоверяващ покупката (квитанция или фактура), в който са посочени моделът на Продукта и датата на закупуване; и

 

b) в срок не по-късно от 30 дни след покупката на Продукта да регистрира закупения Продукт на сайта: https://lumix5yw.com/en/start/ (“Сайт на Промоцията”);

 

Лицата, които отговарят на посочените по-горе условия, ще бъдат наричани поотделно “Участник”, а заедно “Участници“.

 

3.2. При регистрацията на закупения Продукт, съгласно точка 3.1 подточка б) е необходимо Участник в Промоцията да:

 

a) предостави следните лични данни:
– име,
– фамилия,
– имейл адрес;

б) въведе и потвърди предложена от него парола за влизане в Сайта на Промоцията;

 

в) даде съгласието си за обработка на личните данни за целите на Промоцията, както и да даде съгласието си (по желание) за обработка на личните данни за други маркетингови цели на Организатора, както и за получаване на търговска информация чрез електронни средства за комуникация, по-специално по електронна поща;

 

г) предостави следната информация за регистрирания Продукт:
– сериен номер,
– модел на Продукта,
– номер на документа, удостоверяващ закупуването на Продукта,
– датата на закупуване в рамките на Периода на Промоцията.
– наименование на оторизирания търговец, от който е закупен Продуктът;

 

д) приложи сканирано копие или снимка от документа, удостоверяващ закупуването на Продукта.

 

3.3. Предоставените от Участника адрес на електронна поща, както и информацията за сериен номер на Продукта остават уникални. Не е възможно да бъде направена повторна регистрация на Участника, като се използва вече регистриран имейл адрес или повторна регистрация на сериен номер на Продукт.

 

3.4. Всеки Участник в Промоцията, завършил процеса на регистрация съгласно точка 3.2, ще получи на посочения от него имейл адрес известие с потвърждение на регистрацията. Независимо от това, възможно е предварително да се изиска от Участник да потвърди регистрацията си в срок от 72 часа, считано от получаването на имейл от Координатора на Промоцията, с който се иска да се потвърди направена регистрацията. В имейла ще бъде подаден линк за влизане в Сайта на Промоцията. В случай че съответният Участник не потвърди регистрацията си в рамките на този срок, регистрацията ще се счита за невалидна.

 

3.5. След като процесът на регистрация приключи, съгласно посоченото в точките по-горе, регистрираният Участник ще може да влиза в Сайта на Промоцията, използвайки въведените при регистрацията парол и имейл адрес.

 

3.6. Участник може да регистрира повече от един продукти, при условие, че всички регистрирани Продукти отговорят на условията посочени в т. 3.1 (а). За целите на регистрацията на допълнителен Продукт, Участник следва да влезе в сайта на Промоцията и да регистрира всеки следващ продукт, като предостави данни посочени в чл. 3.2 (г) и (д).

 

3.7. След регистрация на продукта, Организатора, или Координатора може да изиска представянето на документ удостоверяващ извършената покупка (по искане на Организатора, или Координатора това може да бъде оригинален документ удостоверяващ извършена покупка, модела на Продукта и датата на покупката, или копие, заверено от нотариус).

 

3.8. В случай, че Участникът в Промоцията не успее да предостави изискван документ, удостоверяващ покупката съгласно правилата, определени в точка 3.7 в срок от 48 часа от датата на искането на Организатора или Координатора, той/тя губи всички права, свързани с регистрацията на Продукта. Участниците в Промоцията губят правата и в случай на невъзможност за връзка с тях при направени най-малко 2 (два) опита за връзка с тях в интервал от 72 часа, като се използват данните за контакт, предоставени при регистрацията, по преценка на Организатора или Координатора.

 

4. УДЪЛЖАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА

 

4.1. Всеки Участник в Промоцията, изпълнил всички условия, посочени в раздел 3 по-горе, получава удължаване на търговската гаранция на регистрирания Продукт за срок от 3 допълнителни години, считано от датата на изтичане на стандартната търговска гаранция, предлагана при закупуване на Продукта.

 

4.2. Организаторът има право да проверява дали са изпълнени всички условия, посочени в точка 3.1 по-горе. Проверката се извършва съгласно горната точка 3.7.

 

4.3. В случай, че резултатът от проверката е положителен, Организаторът изпраща на съответния Участник на предоставения от него имейл адрес сертификат за удължена търговска гаранция във вид на PDF файл.

 

4.4. В случай, че Участник в Промоцията е регистрирал повече от един Продукт, тя/той получават отделен сертификат за всеки един Продукт.

 

4.5. Не е възможно разширената търговска гаранция да бъде заменяна за суми в брой или по друг начин.

 

 

5. ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ

 

5.1. Участниците имат право да подават жалби във връзка с начина на провеждане на Промоцията в писмен вид в срок до 30-ти юни 2018 (съгласно датата на пощенското клеймо).

 

5.2. Писмената жалба следва да включва следното: име, фамилия и точен адрес на Участника, както и точно описание и причина за жалбата.

 

5.3. Всички жалби се представят с препоръчана поща на адреса на Координатора: Мавил Sp. z o.o., ул. Чеховичка 25, 04-218 Варшава, Полша, като върху пощенския плик следва да е отбелязано “Кампания: Panasonic Lumix 5 години гаранция”.

 

5.4. Жалбите се проверяват в срок от 14 работни дни от датата на получаването им. Лицето, подало жалба, се уведомява за резултата от процедурата на обжалване писмено на адреса, предоставен в подадената жалба.

 

5.5. Участникът в Промоцията има право да подаде жалба и по съдебен път пред съответния компетентен съд. Подаването на жалба до Координатора не е задължително условие за подаване на искове от Участниците в Промоцията, включително подаване на искове по съдебен път.

 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

6.1. В рамките на допустимото от закона, Организаторът не носи отговорност за неуспешен контакт с Участник в Промоцията по независещи от Организатора причини, по-специално поради това, че Участникът е прекратил използването на имейл адреса, предоставен при регистрацията или по причини, свързани с доставчиците на Интернет услуги.

 

6.2. В рамките на допустимото от закона, Организаторът не носи отговорност за нарушения на законови разпоредби или права на трети страни (включително получателите на съобщения), ако това нарушение се дължи на това, че Участникът е изпратил съобщение от имейл адреса, посочен от Участника.

 

 

6.3. Настоящите Правила определят общите условия на Промоцията. Данните за Промоцията, съдържащи се в рекламни материали и брошури, са предоставени единствено за информационни цели.

 

6.4. За всички въпроси, които не са регламентирани в настоящите Правила се прилагат разпоредбите на Гражданския кодекс на Чехия.

 

6.5. Настоящите Правила са на разположение на адреса на Координатора: Мавил Sp. z o.o., ул. Чеховичка 25, 04-218 Варшава, Полша, както и на Сайта на Промоцията.

 

6.6. Организаторът си запазва правото да променя настоящите Правила, в рамките на допустимото от закона, като съответно уведоми за това Участниците в Промоцията чрез публикация на сайта на Промоцията.

 

6.7. Личните данни на Участниците в Промоцията ще бъдат обработвани съгласно Общия Регламент за Защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), Закон No. 101/2000 Сборник от 4-ти април 2000 г. за защита на личните данни (с изменения), като участниците имат правата съгласно българския Закон за защита на личните данни, съобразно приложението му в съответствие с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни. Организаторът е администратор на лични данни, регистриран съгласно законодателството на Чешката република. Целта на събиране на данните е провеждането на промоционална кампания под наслов ”Panasonic Lumix 5 години гаранция” и в случай, че Участник предостави допълнително (незадължително) съгласие, данните се обработват за други маркетингови цели на Организатора. Участниците в Промоцията имат право на достъп до данните си, както и да изискват корекции. Данните се предоставят доброволно, макар че това е необходимо за участие в Промоцията. Администраторът на данни може да прехвърли отговорността си за обработка на личните данни на Участниците в Промоцията на друго юридическо лице съгласно правилата, определени в съответните разпоредби на приложимия закон, за целите и в степента, посочени по-горе.